A Soá szingularitása, avagy a saruk leoldása

Hozzászólás Schmidt Mária Holokausztok a huszadik században” című írásához

 

 

Schmidt Máriának (akivel közös munkában jelentettem meg Komoly Ottó, a magyar zsidóság mártírjának naplóját) az Eckhardt Tibor Politikai Akadémia vitaestjén (1999 novemberében[1]) elhangzott előadása lélektani küszöböt jelent a Soá magyarországi historiográfiájában. Hiába keresnénk azonban az elhíresült szövegben az eredeti történeti látásmód, vagy újszerű kutatási eredmények nyomait. A cezúrát más jegyzi. Az, hogy az előadó kormányzatközeli szerepkörből deklaratíve is zászlóvivőjévé nyilvánította magát a Soával kapcsolatos szélsőjobboldali politikai és históriai koncepcióknak.

 

A Soá történelmi helyi értékét újradefiniálni igyekvő un. revizionista látásmód persze jó ideje nem ismeretlen már Magyarországon sem. Lovas István Összehasonlító véralgebra és a holocaust című írásának Népszabadság általi tavaly márciusi publikálásakor pedig azt is sejthettük, hogy e szellemiség jelentős politikai erőtartalékokkal rendelkezik. És lőn. Hiszen amíg Lovas István írását a legtöbben nem csak megengedhetőnek, de kötelezőnek is érezték figyelmen kívül hagyni (nyilván annak Hunniába illő jellege miatt), addig Schmidt Mária Lovas Istvánétól semmiben nem különböző megnyilatkozása esetében ugyanezt egyszerű archontológiai okok miatt már nem tehetik meg.

 

Az előadással kapcsolatban megjelent kritikai reflexiók (elsősorban a Magyar Hírlap hasábjain) kevéssé érintették a kérdés kereszténységtörténeti és theológiai összefüggéseit. Hozzászólásomban elsősorban e szempontok felől reagálok Schmidt Mária gondolatmenetének két centrális elemére: a Soá szingularitásával és e tragédia elnevezésével kapcsolatos kitételeire.

 

A kereszténységnek Jézusra visszavezethető deviáns identitása, végváradalom dinamizálta üdvsovinizmusa, továbbá a zsidó referenciakeret dialógikus kontrollja nélküli beágyazódása a hellén világ allogén kulturális közegébe olyan körülményeket képeztek, amelyek hatására szinte törvényszerűen vált megváltásról szóló üzenetének inherens elemévé az antiszemitizmus. Kizárólagosságban fogant üdvkoncepciójától sarkallva – egy páratlan vallástörténelmi agresszió keretében – a kereszténység először is kisajátította a zsidóság szent könyvét, a Tenakot (perverz szóhasználattal: Ószövetséget) és azt állította, hogy e könyv eredetileg zsidóknak szóló üzenetét egyedül az egyház képes autentikusan interpretálni. Hirdette, hogy Jézus megváltói minőségének elutasításával a zsidók elveszítették a választott népként őket addig kitüntető theológiai pozíciójukat, s ezt post Christum crucifixum ő, az új Izrael örökölte meg. A zsidókat – theológiailag teljesen értelmetlen módon – istengyilkosokként és a Mindenható által elvetett népként aposztrofálta. Hitük évezredes struktúráihoz való ragaszkodásukat, kultuszukat gúny és megvetés tárgyává tette. A Szentségeshez fűződő viszonyukat olyan negatív fogalmakkal definiálta, mint ígéret, test, törvény, ius talionis („szemet szemért”), szemben a keresztény hitre jellemzőnek tekintett beteljesülés, lélek, kegyelem, szeretet theologumenonjaival. A zsidó államiság 70-es megszűntét isteni büntetésként értelmezte, a zsidók hazátlanságát és pária exisztenciáját soha meg nem szűnő szolgaságként láttatta s úgy értékelte, mint saját hitének affirmatív dokumentumait.

 

A zsidó vallás theológiai totálnegációjának – másként: a gyalázkodás katekézisének – fogalmi paneljei szinte teljes vértezettel fellelhetőek már a keresztény Szentírásban is. Legmélyebb alapjaiig átitatják a keresztény tradíciót és a keresztény nyelvezetet, s mint minden eszmei tartalom és affekció, magatartásformákat kondicionáltak a történelem során. Befolyásolták a keresztények zsidóságról való gondolkozását, zsidók iránti érzelmeit. Változó szerepkörben ugyan, de formatív tényezőjévé váltak a zsidók és nem zsidók közötti csoportkonfliktusoknak. Azzal pedig, hogy az intézményes egyház és theológia megszakítás nélkül sajátjának tekintette, sőt tovább is fejlesztette őket, rendkívüli legitimációra, s indulatokat motorizáló szerepkörre tettek szert. (Kiragadott példákként említhetőek itt a Stürmert megszégyenítő óegyházi iratok; a zsidóellenes pápai, zsinati, dogmatikai megnyilatkozások; a zsidók álnok, hitetlen jelzővel való megbélyegzése tizenöt évszázadon át a „katolikus” nagypénteki liturgiában; a testté létel és a feltámadás misztériumának hordozására Istentől kiválasztott zsidó mivolt bacilizálása iránti széleskörű egyházi fogékonyság; az Auschwitzet isteni büntetésként interpretáló lelkészek; napjaink katechetikai munkáinak és homíliáinak zsidóellenes passzusai, illetve a zsinagógagyújtogató ókori keresztény atrocitások; a keresztes hadak zsidóvérben tobzódó orgiái; az orosz síkságon keresztény tudattal zsidókat gyilkoló hős honvédek.)

 

Amikor tehát a Soá szingularitásáról beszélünk, a legkevesebb, amit megállapíthatunk, hogy a Soá kivételével – Schmidt Mária szóhasználatával élve – „sem ezelőtt, sem azóta sehol nem fordult elő” olyan genocídium, amelynek áldozataival szembeni érzelmi struktúrákat az uralkodó kultúra szimbolikus univerzumát par excellence fémjelző alapokmány, e kultúra szent irata, valamint e kultúra uralkodó vallási szerkezete erodálta és immunizálta volna két évezreden át. „Sem ezelőtt, sem azóta sehol nem fordult elő” olyan genocídium, amelynek célcsoportjával szembeni radikális fellépés igénye az uralkodó kultúra támogatásával egyfajta közérzeti evidencia rangjára emelkedett volna (éspedig évezredes kontinuitással). A zsidó sors iránti társadalmi közöny közelebbi megnyilvánulásai közül elég itt említenünk a hazai keresztény egyházakat, amelyeknek a vészkorszak idején alig volt értelmezhető szavuk a zsidóüldözésekről (rendeletileg állítottak például akadályokat még 1944-ben is az intézményeik falai között menedéket kereső zsidók elé), miközben pedig a kicsorduló szeretet teljességével szólítottak fel mindenkit a „fajilag” magyar menekülők és rászorultak támogatására. Mint rokon jellegű tényt érdemes azonban szóba hoznunk azt is, hogy a magyar társadalom és a magyar egyházak soha egyetlen pillanatra sem tekintették olyan félreérthetetlen készséggel, olyan ideológiailag belülről kondicionált lelkesedéssel természetesnek a kommunizmus galádságait, mint a nácik és a Horthy-rendszer antiszemita embertelenségeit.

 

„Sem ezelőtt, sem azóta” nem volt egyetlen genocídium sem, amely a kereszténységet és lelkiismeretét hasonlóan mély egyetemleges felelősséggel terhelte volna meg, mint a Soá; amely a keresztény hit ilyen mélységű lelkiismereti megrázkódtatását és önkritikáját implikálta volna; amely hasonlítható mértékben kérdőjelezte meg a keresztény bizonyságtétel hitelességét. Ami pedig különösen fontos: Ha valaha, úgy a Soában definitíve is nyilvánvalóvá vált, hogy a Biblia szerinti választott nép, a zsidók megtagadása a keresztények számára egyet jelent a Biblia istenének az elvesztésével – egy olyan theológiai vákuummal, amelynek végső konzekvenciája a pogányság. Manifesztté vált, hogy a Szövetség Istene melletti zsidó tanúságtétel ellehetetlenítése keresztény környezetben a keresztény tanúság kihűlését, a keresztény hit csöndjét involválja.

 

Mindennek természetesen semmi köze semmifajta „megmondóemberek”-hez (éppúgy, mint a tisztán „szekuláris” nézőpontok felőli következtetéseknek sem). Az ítélet a kereszténység lényegéből fakad, s olyan evidenciának kell tekintenünk, amelynek percipiálása nélkül theológiai értelemben magát a kereszténységet is a Soá áldozatai közé kellene sorolnunk.

 

Itt jegyzem meg, a Soá históriai helyéről folytatott híres vita, a németországi un. Historikerstreit során fentiekkel rokon jellegű konklúziók bontakoztak ki. Kikristályosodott például, hogy nem azonos dolog egy esemény szingularitása és szimulicitása (komparatibilitása); hogy a különféle massacre-k egybevethetőek ugyan brutalitásuk fizikai-quantitatív mértéke szerint, ám nem a barbárság bennük manifesztálódó „filozófiai” és technikai struktúrái alapján; hogy a jelenség megítélésében nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat politikai és kulturális-civilizációtörténeti összefüggéseket, amelyek alapján más és más elvárási struktúra, humanitárius és problémakezelő teljesítőképesség társítható az egyes társadalmi-politikai formációkhoz. (A kizárólag biológiai alapú, semmilyen kivételt nem ismerő, technologizált és indusztrializált barbárságnak akkor sincs párja, ha a szovjet Gulag áldozatainak száma meghaladta a Soáét. Nem vethetőek össze egymással mechanikusan mondjuk Pol Pot rezsime és Hegel, vagy éppen Ady Endre nemzete, valamint az ázsiai kultúrák és az európai civilizáció.) Kár, hogy a Főtanácsos Asszony előadásában e vitáról és eredményeiről egyszerűen nem vesz tudomást.

 

Zárójelben hadd térjek ki e ponton Breznay Enikő reflexiójának (ld. Magyar Hírlap, 1999. november 30. p 7) arra az állítására, hogy a zsidók ellen az ókortól napjainkig megfigyelhető ellenségesség okait eddig még senki nem próbálta megfejteni. Nos, ez természetesen tájékozatlanságnak is kevés. A theológia rövid válaszaként két szempontot említhetek. a) A pogány antiszemitizmus soha nem lépett ki a világ egyéb vallási és etnikai csoportkonfliktusait is jellemző mederből. Általános tartalma mindig is a zsidók vallása és kulturális értékrendje iránti „normális” idegenkedés volt. b) Keresztény környezetben a zsidóellenesség a kereszténységben belülről kísértő pogányság lázadása a Biblia istene ellen, s mint ilyen, mindenkori mércéje úgy a kereszténység, mint kultúránk autenticitásának; fenomenológiai szempontból szinguláris jellemzője, hogy kriminalisztikai töltését primer módon nem a másik fél idegensége, mássága, hanem a kereszténység saját identitása, saját theológiája szolgáltatja (valláslélektanilag megközelítve: saját ontológiai bizonytalanságaiból, hitének antinómiáiból és az így támadt frusztrációkból táplálkozik).

 

Schmidt Mária frivol stílusban azt fejtegeti, hogy a XX. sz. zsidó apokalipszisének recepciójában „karriert” futott be, sőt, mint konzumárúknál (mondjuk szappanoknál) szokás, „márkavédjeggyé” vált a Holocaust szó. Nem tőle ered ugyan a „felismerés”, de azonosulva az Izrael propriumait fosztogató keresztény egyházi-teológiai hagyománynak a szekularizált változatával, maga is elkötelezetten hirdeti, hogy helyes lenne, ha felszámolnánk a „göngyöleg” úgymond unikális piaci qualitásait, és ha a Holocaust szó nem csak a zsidóság második világháborús kálváriájának jelölésére használnánk. Sőt, amennyiben a „göngyöleg” mögött álló elsődleges tény unikalitása akadályt gördítene e kufárkodás elé, implikálja gondolatmenetével, a zavaró jellegzetességet meg kell szüntetni.

 

Megborzadok. Lehet-e tömeggyilkosságok ügyében az események drámájától való megrendülés beszédet hitelesítő mélysége nélkül akárcsak egy szót is kimondani? Igaz beszéd lehet-e genocídiumok ügyében az, amelyhez hozzátartozik „mások” (aktuálisan a zsidók) gyászának és fájdalmának degradálása? Amely a de profundis csak feltétlenségben értelmezhető aktusát matematikai aggregációk és hadműveleti prioritások bűvészmutatványává transzformálja? Amely nem önmagától szólja a mélység igéit, hanem kelendő és kevésbé kapós árúk nézőpontja szerint keres azokhoz nyelvi eszköztárat?

 

Csak reménykedhetek, hogy Elie Wiesel szegény, akinek teremtő erejű írói munkássága jelentős részt tudhat magáénak e szó fogalommá válásában, nem olvassa a magyar napi sajtót. De mit mondhatok a gázkamrákban, elgázosító kocsikban, bombatölcsérekben, a maguk által megásatott hullagödrökben, kemencékben, gettókban, munkaszolgálatban elpusztult, férgek módjára megdöglesztett százezrek ma élő leszármazottaira gondolva, akiknek gyászát és fájdalmát megkönnyíti, hogy szeretteik senki más halálával nem rokonítható módon történt kiirtását egy közben – minden problematikus konnotációja ellenére is – „szentté” vált szó segít „értelmezni”? Mit mondhatok azokra gondolva, akiket az emberi civilizáción kívülre rekesztett, a társadalom többsége által bacilizált státusban bekövetkezett haláluk után legalább az emlékezet magának megtalált nyelve segít hozzá – mondjuk a botrányos tartalmú Endlösung helyett – a tőlük életükben megtagadott emberi méltósághoz?

 

A Holocaust szinonimájaként „újabban bevezették a Soá fogalmát”, állítja Schmidt Mária. Ugyan kik? Segítek megfejteni a talányt. A szót a zsidó államban már a Holocaust elterjedését megelőzően is használták a második világháború zsidó mártíriumának jelölésére. (Izraelben is kutató történész előtt ez ismert kellene, hogy legyen.) Ami ebben a kérdésben azonban igazán lényeges, az egy elvi-theológiai szempont. A görög eredetű Holocaust szó a Biblia un. egészen elégő/teljes áldozat szavának, az olah-nak a megfelelője a Tenak görög fordításában. Mózes III. könyvében ezt olvassuk: „Szólj Izráel fiainak és mondd meg nékik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak: barmokból, tulok- és juhfélékből áldozzatok.” Az olah = holocaust jelentéstartomány tehát magában foglal egy olyan momentumot is, amely a „Holocaust” fogalmát pozitív értelemmel, pozitív theológiai qualitással ruházza fel (úgy az áldozó, mint az áldozat viszonylatában). Ráadásul az olah olyan „tűzáldozat”, amely „kedves illatú az Úrnak”, s amelyet a Mindenható teremtménye szabad akaratból, Teremtője előtt hódolva mutat be.

 

Ez az összefüggés magyarázza, hogy miért blaszfémia és nyelvi perverzió akaratlanul is a Holocaust kifejezés, és miért adnak egy ideje mind többen hangot annak, hogy a „végső megoldás” nevében elkövetett embertelenség jelölését vegye át egy más terminus technikus. A Holocaust kifejezés helyett így előtérbe került – és feltehetően véglegesen állandósuló – szó, a Soá ugyanakkor eleget tesz a szellemi előfeltételeknek: azt kommunikálja, ami a „Holocaust” valójában is volt: katasztrófa, pusztulás.

 

A Soának a médiákban, a közélet írásos és verbális fórumain való „tálalása” – Schmidt Máriával ellentétben és legalábbis Magyarországon – inkább botrányosan elégtelen, mintsem sok. Mégpedig szingulárisan elégtelen. (Elég utalni arra, hogy még a Mindenható emberi nem iránti egyetemleges szeretetét valló egyházak képviselői sem képesek, félévszázad elteltével sem, csak szemlesütve, kényes diplomáciai mérlegeléssel participálni a Soá feletti gyász és emlékezet alkalmain; szívbéli őszinteséggel képviseltetik magukat ellenben mindenütt, amidőn a „magyar” gyász áll az emlékezet homlokterében.) A Soáról szóló narrációknak és memoir-oknak persze véletlenül sem valamilyen formális paritás okán kell jelen lenniük közéletünkben, kultúránkban. A Soá emlékezete hermeneutikai indikációja annak, hogy társadalmi mentálhygiénénknek, közgondolkozásunknak van-e komolyan vett történelmi mértéke, s jószerével az egyetlen jele annak is, hogy a kereszténység és az un. keresztény kultúrkör Auschwitz után sem veszítette el teljesen létjogosultságát. A keresztény hit felől nézve: hogy a keresztény vallás szoteriológiai tartalma nem ürült ki teljesen.

 

Meglehet, a „zsidó” fájdalommal való találkozás olykor ellenérzéseket és elutasítást vált ki belőlünk. Gyökere ennek elsősorban az elfojtott szégyen, a múlttal való szembenézés félszívűségének gyötrő érzése, a bűnbánat és a bocsánatkérés, illetve a megsértett fél őszinte vigasztalásának elmulasztásából fakadó lelkiismeret belső vádja. Éppen ezért, addig is, amíg nem leszünk készek mindannyian teljes szívvel tanúskodni az Izraelt (a zsidókat) ért gyalázatról és e gyalázat ellen, addig azokat a keveseket, akik ezt helyettesítőleg is végzik, illesse külön is tisztelet és megbecsülés.

 

Epilógus. Őszinte hitem és meggyőződésem, hogy a via dolorosa-k a maguk nemében minden irányban egyediek és szinguláris méltósággal bírnak. Ahol eddig hiányzott a hiteles szó, hiányzott a megfelelő mérték a gyász gesztusához, ott elemi kötelességünk e hiátus pótlása. Mint kizárólag feltétlenségben értelmezhető tiszta erkölcsi cselekedet, az emlékezet semmiképpen nem válhat tárgyává az élők halálok feletti véleményeltérésének, nem történhet mások kárára, nem eredményezheti mások gyászának, emlékeinek nemtelen nyelvezettel, nemtelen ironizálással való sárba tiprását. Az ügy lényegéből adódik, hogy e szent szolgálatban forgolódni autentikusan csak megalázott lélekkel és saruink leoldásával lehetséges.

 

 

 

Elhangzott a WJLF Ökumenika Tanszék által tartott

felolvasó esten (Budapest, 2000. április 4.)

 [1] Lásd: Holokausztok a huszadik században. Magyar Hírlap, 1999. november 13.