A Wesley János Lelkészképző Főiskola

Theológus és Lelkész Szak

küldetésnyilatkozata

 

A WJLF Theológus és Lelkész Szakon az oktatás fókuszában három célkitűzés áll. a) Az iskolát fenntartó egyház, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) lelkészi, spirituális és katechetikai szolgálatára elhivatást érző Hallgatók képzése. b) Theológusok és lelkészek képzése, akik a MET-en kívüli egyházakban, esetleg felekezeti keretektől függetlenül kívánják szolgálni isten igéjét. (Hallgatóinknak módjukban áll a speciális felekezeti-konfesszionális ismereteket más egyházak által fenntartott akkreditált képzési intézményben - tárgyequivalens értékben - áthallgatással elsajátítani.) c) A theológiai tudomány diszciplináris elemeinek közvetítése, megismertetése.

 

Tanulmányaik során a Hallgatók gyarapítják tárgyi tudásukat, elmélyítik az élet jelenségeit és az értékek világát illető problémaérzékenységüket. Megismerkednek a keresztény hit és tradíció alapkérdéseivel, tanulmányozzák a theológia és a vallástudomány összefüggéseit, fogalmi és tudományrendszerét, a MET és/vagy saját vallásuk, konfessziójuk eszmei-gyakorlati hagyományainak, történetének főbb vonulatait. Jártasságra tesznek szert a tudományos kutatásban, módot és lehetőséget nyernek az általános kulturális, társadalmi-társadalomtudományi és „embertudományi” tájékozottság megszerzéséhez.

 

A keresztény hit testimoniális karaktere és a wesleyánus tradíció öröksége arra figyelmeztet, hogy az evangélium értékeinek szimbolikus és elméleti rendszerét közvetítő teoretikus tudás nem válhat a főiskolai stúdiumok kizárólagos elemévé. A lelkészi-theológusi felkészültség és identitás legalább ennyire fontos komponense az ismeretek személyiség szintű integrálódása. Ezt szem előtt tartva törekszünk arra, hogy hallgatóink hivatástudatát és szemléletét átitassa az ismereteik forrásánál álló evangéliumhoz való viszony autenticitása. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a leendő lelkész számára a hirdetett Ige kincs, érték és életmód legyen, azt kellő érettséggel, megalapozott elméleti, módszertani, kommunikációs tudás birtokában tudja továbbadni szolgálata során.

 

A képzés kardinális elemének tekintjük, hogy hallgatóink megismerkedjenek a szociális-karitatív értékekkel. Hisszük, hogy minden ember Isten gyermeke, akinek különös felelőssége, különös szolgálata van az előtte Jézus alakjában megjelenő másikért, a békéltetés és a békességszerzés isteni tettének naponkénti megújításában.

 

Az örökkévaló értékek szolgálatára törekedve tekintjük oktatásunk spirituális-stratégiai elemének a Teremtő Isten és az ember viszonyában fokozottan szenzibilis attitűd kialakulását. Erre tekintettel folytatunk konfesszionálisan nyitott, más felekezetek, hitek és meggyőződések iránt tiszteletet tanúsító, párbeszédorientált oktatást.

 

Különösen is elkötelezettek vagyunk a theológiai látásunkból fakadóan szinguláris jelentőségűnek tekintett zsidó-keresztény testvériség gondolata, a zsidó-keresztény viszony per definitionem nem ellenséges koncepciója iránt.

 

Tanulmányi szolgálatunkban kiemelt figyelmet szentelünk a velünk élő kisebbségek, mindenekelőtt a cigányság és a szociálisan leginkább marginalizálódott embertestvéreink életének megismerésére, az elesettek iránti samaritánusi szolgálatot Istentől nyert megbízatásként vállaló szemlélet elmélyítésére.

 

Rövid információk

Képzési idő: tíz, illetve tizenkét félév.

Képzési formák: nappali és levelező tagozat.