HAMM – bekaplak!

 

Miként az aesopusi farkas a bárányra, úgy vágyhatott Horváth Margit egy ízes riportra. Blikkfangosra, nagyot szólóra.

 

Összegereblyézett hát sebtében a Wesley János Lelkészképző Főiskolán (WJLF) aktuálisan zajló belháború eseményeiből néhány kósza hírt, egy valamivel nagyobb adag dezinformációs morzsalékot, majd zsigeri mozdulatokkal egybegyúrta őket. Sietős volt, hiszen külön is izzította az a hérosztratoszi remény, hogy a MAB tagjai az ÉS-ben megjelentetendő cikkének hatása alatt elejtik majd a WJLF akkreditációját. (Közbevetőleg: Az akkreditációt meg nem vonták, de elnapolták. Az ok nem Horváth Margit fellépése volt, hanem egy hallgatói petíció a Közoktatási Minisztériumhoz, amely esetben a MAB csak a fenti módon járhatott el.) A vágy tárgyától felgerjedve Horváth Margit belesusogott még néhány fenyegető üzenetet a telefonkagylóba is. A címzett a főigazgató volt, akinek azonnali nyilatkozatát követelte, mert ideje úgymond vészesen fogytán van, dübörg már a lapzárta a kertek alatt.

 

A főigazgató, Iványi Gábor nem sietett Horváth Margit mikrofonja elé. Úgy tűnik jó ösztönnel. A szeptember 24-i számban megjelent indulatos, címével is ízléstelenkedő írás filozófiai lényege ugyanis ugyanaz, mint a lupusi episztolának, hogy ti. HAMM.

 

Nem tisztem, hogy a kapkodósan kihozott „sajtóbomba” állításaival részletekbe menően foglalkozzam. Soraimat a HAMM-kolumnák ama néhány állítására korlátozom csak, amelyekben közvetlenül is illetékesnek érzem magam.

 

1.) Horváth Margit axiómája szerint a WJLF-en az iskolavezetés és főigazgató contra egyes tanárok konfliktusának esszenciális eleme, hogy az iskolán a „hitéletiek nem jó szemmel nézik a világiakat”, nevezetesen a szociális munkás szakon tanulókat és oktatókat. Ekként nyilatkozott volna legalábbis a főigazgató a „világi” szakon tanító tanártársaim előtt. Hogy a „hitéletiek” kifejezés merő sületlenség, arra szót sem érdemes pazarolni. Miután azonban meglehetősen jól ismerem az ekként aposztrofáltakat, s magam is eltöltöttem már mintegy hét évet a főiskolán, bátran kijelenthetem, tőlük ilyen észrevételt még az inszinuált állítás legtávolabbi konnotatív tartalmával sem hallottam soha. Sem a főigazgató, sem az egyháziak, sem a theológus és vallástanár szakos hallgatók részéről. Meglehet, Iványi Gábor szokta olykor-olykor emlegetni a szakok tanárainak – és e tekintetben nincs különbség „szociálisok” és „hitéletiek” között –, hogy egy-egy mereven, vagy merészen elképzelt elgondolásuk konzekvenciáival ne nehezítsék helyzetét a hallgatók és az iskolafenntartó egyház között néha kényes, vagy legalábbis csak szűk játékteret engedélyező pozíciójában. Ilyen eset volt például, amikor a lelkész szakon tevékenykedő tanártársaink némelyike, a furor theologicus szerepében eljárván úgy találta, hogy a theológiai képzés bizonyos tartalmi elemei a WJLF-t a hitetlenség, mi több, az Ördög fészkévé avatták az utóbbi időben, s hogy ennek megakadályozása végett nekik Armageddon jegyében kell a háttérből bujtogatniuk a hallgatókat a szakvezető ellen; vagy amidőn a főigazgató a szociális munkás szak tanárait annak igyekezett megnyerni, hogy a hallgatók egy-egy esetben minden „konzervatív” jóízlést próbára tevő ifjontiaskodásaihoz legalább ne nyújtsanak demonstratíve is bátorító muníciót. Hogy egy ilyen kérés mennyire más, mint „nem jó szemmel nézni” valakit, értelmes esetben aligha igényel bővebb kifejtést.

 

A theológiai és a vallástanár szakos hallgatók és előadóik, továbbá az iskolát fenntartó egyháziak és a szociális munkás szak diákjainak és oktatóinak értékrendje, kulturális ideáljai között természetesen léteznek bizonyos foltszerűen felfesthető eltérések. Ennek ellenére sem félek azonban annak nyugodt lélekkel való megállapításától, hogy a szociális munkás szak hallgatói mindig is jól megfértek a Wesley-n. Számos „hitéletis” és „nem-hitéletis” akadálytalanul ápolt és egymást kölcsönösen gazdagító jó barátsága csak aláhúzza álláspontom érvényességét. Mint ahogy az is, hogy többen a szociális munkás szak hallgatói közül vallásos motiváltságuk hatására jelentkeznek a WJLF-re, okkal remélve, hogy az egyházi fenntartójú intézményben módjuk lesz religiózus érdeklődésük kiteljesítésére is. A „világiak” iránti, Szerző sugallta ellenszenv furcsa lenne egyébként azért is, mert a fenntartó egyház, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, nemcsak a theológiai önértelmezés szintjén vallja hívők és nem hívők, ha tetszik Isten e „két” népének legszorosabb együvé tartozása, természetes együttélésének gondolatát, hanem példaértékű módon gyakorolja is. (A már említett kápolna például éppen e hitvallás jegyében lett hajléktalan emberek számára menedékhellyé átalakítva az elmúlt téli hidegek idején.)

 

2.) A WJLF-en zajló belső viharokról adott eseményértelmezését Horváth Margit elsősorban azzal a légből kapott teorémával alapozza meg, hogy a MAB Látogató Bizottsága (LB) által észlelt hiányosságok egyike úgyszintén az ekklesiosovinisztikus szellemiségre megy vissza. Nem véletlenül találták úgy már az LB-tagok is, szuggerálja Szerző, „hogy a hitoktatásban az «ökumenikus szellemiség kevéssé manifesztálódik»”.

 

A tények iránti zavartalan érdektelenség és a bekezdésről-bekezdésre floreáló tényferdítés nászát hozó betűkazal alkotóját mindeközben persze nem feszélyezhette, hogy az LB öt tagjából három expressis verbis is fontosnak ítélte felsőfokon méltatni tavaszi vizitációjakor a képzést mintegy genius loci-ként jellemző ökumenikus attitűdöt. „A főiskola ökumenikus-humanista légköre mindnyájunkat megragadott.” (Ludassy Mária) A főiskola „szakmai színvonalán kívül nagyon tetszett a lelkész és hittanárképzés ökumenikus szemlélete”. (Endreffy Zoltán) „[…] a Főiskola egész jellege és szellemisége – magas követelmények, jó oktatók, élethez közelség, a már említett mély tolerancia, az «ökuménikus erkölcs» szerves összekapcsolása a szakmai beállítódással – […] biztosítja [a hallgatók] jó színvonalú szakmai felkészülését.” (Ferge Zsuzsa)

 

HAMM-szerzőnk idézete mindazonáltal nem merő kitalálás. Cikkbeli applikációja viszont akár egyik demonstrációs értékű esete is lehet a minden újságírói etikai normát megpróbáló gyarlóságnak.

 

A körülmények megértéséhez utalnom kell azonban néhány előzményre.

 

Az LB-nek a Wesley-n nyert egyértelműen pozitív vizitációs tapasztalatai után Lukács László úr, a MAB egyházi Intézményi Szakbizottságának (ISZ) elnöke és Halmay Nóra, a MAB titkárságvezetője jónak látták az LB jelentését szokásosan tárgyaló ISZ ülésen azzal a felvetéssel megkísérelni akadályt gördíteni a WJLF akkreditálása elé, hogy vitatták a szociális munkás képzéshez korábban Magyar Bálint miniszter aláírásával adott szakindítási engedély érvényességét. (A miniszter azzal adta meg még 1996-ban a MAB által előzőleg szakmai hiányosságokra hivatkozással elutasított permissziót, hogy megállapította, azok időközben megnyugtatóan korrigálódtak.) Miután e nyilvánvalóan célzatos fellépés az ISZ-ben némi közjáték után egyértelműen alaptalannak minősült, Lukács László, mentendő nem éppen termékenynek indult aznapi közszereplését, tovább keresgélt a szakoknál fellelhető hiányosságok területén. Kompetencia okán elsősorban a theológus- és vallástanárképzés vonalán. Rá is bukkant egyre, nevezetesen arra, hogy az SZMSZ-ben nem volt külön rögzítve, hogy bizonyos kivételes esetben főiskolai tanári állást betölthet valaki főiskolai végzettséggel is. Ám ha lúd, legyen kövér, gondolta Lukács László. Továbbra is aktuális egyházpárt-politikai látásának delejétől vezérelve – példa nélkül álló módon az addigi szakbizottsági ülések történetében – először is levont néhány kalkulust az LB intézményminősítési ajánlásaiból, majd pedig, írói munkásságának terebélyesítésére is gondolva, az ISZ-jelentésbe belefoglalta még a Horváth Margitnak oly kedvessé váló mondatocskát. Láthatóan nem zavarta ebben az sem, hogy egy oldallal arrébb ő maga írta le azt is, hogy a lelkész és theológus szakon „kiemelkedő a képzés a zsidó-keresztény theológiai képzés elemzésében, általában az ökumenikus szellemiség terjesztésében”, a vallástanárképzésről pedig, hogy „a hallgatók motiváltsága kiváló, az oktatás előítéleteket oldó szellemisége példamutató.”

 

Az ökumené-betét persze Lukács Lászlónál sem volt előzmény nélküli. Ludassy Mária némileg talán túl szigorú, ám kétségkívül jóindulatú LB-szövegében szerepel, hogy a főiskola könyvtára az intézményi önértékeléstől eltérően csak megfelelőnek minősíthető, amihez példaként a filozófiai irodalom területén fellelhető hiátusokat hozta fel, közelebbről is utalva az Aquinoi-művek jelentős hiányára. Ez utóbbi összefüggésében szerepeltette továbbá a később különös karriert befutó, ad hominem célzatú kitételét arról, hogy az „ökumenikus szellem itt kevésbé manifesztálódik”.

 

Noha Ludassy Mária fogalmazásának értelme és a tertium comparationis tartalma nyilvánvaló kellett, hogy legyen az ISZ-Elnök előtt is, ő tiszte szerint valónak vélte, hogy egy kiváltképpen is jónak látott érték meglétének mércéje alapján megfogalmazott részkritikát kiterjesszen az oktatás egészére. (Ludassy Mária észrevételét azért ítéltük és ítéljük ma is túl szigorúnak, mert egy legálisan tíz éve működő főiskola esetében nemcsak pekuniárisan, de fizikailag is szinte a lehetetlenséggel határos olyan szerzők, mint Aquinoi Tamás opusainak Ludassy egyébként igen szimpatikus elvárásait kielégítő mértékű beszerzése. Megítélésként e tekintetben azt tartjuk helyzetközelibbnek, hogy a házi tékánkban még kevéskönyves gondolkodók életműve része-e az oktatásnak, gondoskodnak-e az előadók e munkák hallgatók általi tanulmányozásáról. Az állomány hiányosságait a theológus és vallástanár szakon például olyképpen segítjük áthidalni, hogy hallgatóinkat külső könyvtárak látogatására kötelezzük, szükséges esetben a beiratkozási költségek fedezésével is. Ami pedig Aquinoi tantárgyi helyét illeti a képzésben, életműve pontosan három tanszék tematikájában szerepel. Koncedálom, Ludassy Mária, talán mert tantárgycurriculumainkat nem csatoltuk be – egyébként teljesen szabályosan – külön is a MAB-dokumentációba, s mert például én magam a zsidó-keresztény kapcsolattörténeti kurzus tematikáját Aquinoira is kiterjedő részletességgel nem vázoltam föl, vétlen áldozatává válhatott egy formai helyzetnek. Lukács László azonban theológiai és egyházi oktatástörténeti ismereteinek birtokában az evidencia erejével sejthette volna Ludassy Mária észrevételének problematikus jellegét, de legalábbis megkérdezhetett volna a valós tényekről engem, akivel együtt tevékenykedik az ISZ-ben.)

 

Epilógus: Róna-Tas András, a MAB elnöke, korrekt módon helyt adva a Lukács László-féle öntörvényűség ellen bejelentett kifogásnak, gondoskodott róla, hogy az „ökumené-passzus” töröltessék a Bizottság szövegéből.

 

Nagy kívánásában, fekete-fehér világlátásában Horváth Margitnak szegénynek mindenesetre nem volt ideje különbséget tenni az LB- és ISZ-jelentések között. Nem volt ideje lapozni egyet az ISZ-szövegben, s észrevenni annak belső ellentmondását. Nem volt ideje „az előadók emberséges” oktatói attitűdjét még a tizennégy soros értékelésében is kiemelő LB-jelentés egyazon oldalán sem elolvasni, illetve ugyanitt felfedezni, hogy az „ökumenikus” könyvtári kritika a maga módján a szakok mindegyikére vonatkozik. És persze nem volt ideje az ökumené-betéttel kapcsolatos főigazgatói észrevétel meggyőző soraival való megismerkedésre sem.

 

Horváth Margit és Lukács László sajátos párosának irodalmi főzete kapcsán meg kell végül említenem, hogy a WJLF-en országos összehasonlításban is egyedülállóan működik ökumenikai tanszék. Programjában a már említett mellett olyan tárgyakkal, mint zsidóság általános és magyarországi története, a Soá és a kereszténység, keresztény felekezetek közötti kapcsolatok vázlata, ciganológia, kisebbségek, általános társadalomtörténet etc. Előadóink a legkülönfélébb felekezeti háttérrel bírnak, egyesek közülük felekezeten kívüliek, többek vallási hovatartozását pedig még csak nem is ismerem.

 

3.) Tény, hogy változatlanul a lelkész- és theológus szak (és nem a „hitoktatás”) vezetője vagyok a WJLF-en. Mindez azonban még csak köszönő viszonyban sincs a HAMM-kolumnák ama üzenetével, mintha ez is a „hitéletiek” világiak feletti triumfálásának lenne markáns jele. Ellenkezőleg. Éspedig nemcsak a Horváth Margit-féle ökumené-olvasat teljes abszurditása miatt, hanem azért sem, mert a szociális munkás szak eddigi vezetőinek fele is változatlanul tanára a főiskolának. (Mellesleg a főigazgató mindvégig hangsúlyozta, hogy Havas Gábor kollégánk személyére is szeretne számítani az új tanévben. Hogy ez a fájdalmas-szomorú történet végül is más irányt vett, s hogy miért, annak taglalása más toll feladata.)

 

Külön is sajnálom, hogy Horváth Margit partizánakciónak szánt nemtelen írása megszeplősített egy patinás közéleti fórumot.

 

 

Majsai Tamás

a WJLF szakvezető tanára

 

 

Megjelent:

 

Élet és Irodalom, XLIII. évf., 42. szám, 1999. október 22.

http://www.es.hu/old/9942/visszhang.htm

 

 

Előzmény:

 

Hit - tan? Horváth Margit riportja

Élet és Irodalom, XLIII. évf., 38. szám, 1999. szeptember.

http://www.es.hu/old/9938/riport.htm

 

Lásd még:

 

Néhány tétel a hazugságról. Válasz Zolnay Jánosnak

Élet és Irodalom, XLIII. évf., 46. szám, 1999. november 19.

http://www.es.hu/old/9946/visszhang.htm